จากการศึกษาในรูปแบบโครงงาน เรื่อง วุ้นหมา มหัศจรรย์ คณะ ผู้ศึกษาพบข้อสรุปว่าวุ้นหมาน้อย มหัศจรรย์มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีการรับประทานอาหารของชาวบ้านและเยาวชนในยุคปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

การทำวุ้นหมาน้อยมหัศจรรย์ที่นำไปทดลองหาความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดของประชากรที่ศึกษา พบว่าชื่อวุ้นหมาน้อยมหัศจรรย์ มีความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 70 พึงพอใจมากร้อยละ 20 พึงพอใจปานกลางร้อยละ 10 สีสันของวุ้นหมาน้อย มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 80 พึงพอใจมากร้อยละ 10 พึงพอใจปานกลางร้อยละ 10 วุ้นหมาน้อยรสชาติเหมาะสม มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 90 พึงพอใจมากร้อยละ 6 พึงพอใจปานกลางร้อยละ 4  กลิ่นของวุ้นหมาน้อย มีความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 84 พึงพอใจมากร้อยละ 14 พึงพอใจปานกลางร้อยละ 2 ส่วนผสมและการปรุงวุ้นหมาน้อย มีความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 80 พึงพอใจมากร้อยละ 16 พึงพอใจปานกลางร้อยละ 2พึงพอใจน้อย 2 ความสะอาด มีความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 86 พึงพอใจมากร้อยละ 14 บริโภคได้ง่ายและสะดวก มีความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 94 พึงพอใจมากร้อยละ 6 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 100 วุ้นหมาน้อยมีประโยชน์ต่อร่างกาย  มีความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 88 พึงพอใจมากร้อยละ 8 พึงพอใจปานกลางร้อยละ 4 เป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรและอาหารประจำถิ่น  มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 100

สรุปผลการทำวุ้นหมาน้อยมหัศจรรย์ที่นำไปทดลองหาความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดของประชากรที่ศึกษา มีดังนี้
                        ความพึงพอใจต่อวุ้นหมาน้อยมหัศจรรย์มากที่สุดร้อยละ 92.72 ความพึงพอใจมากร้อยละ 6.27 ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 2.34 ความพึงพอใจน้อยร้อยละ 0.15 ตามลำดับ

การทำวุ้นหมาน้อยมหัศจรรย์ที่คณะผู้ศึกษาได้จัดทำ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

  1. ควรทำโครงงานการเกี่ยวกับสมุนไพรไทยชนิดอื่นๆ
  2. ควรทำโครงงานเกี่ยวกับการทำอาหารหวานหรือขนมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

 เช่น วุ้นหมาน้อย

  1. ควรทำโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
  2. ควรทำโครงงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการทำยาจากสมุนไพร
  3. ควรทำโครงงานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ  เพื่อหารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครอง
  4. นำโครงงานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร อนุรักษ์การ

ทำอาหาร ยา จากสมุนไพร อย่างจริงจัง

การทำวุ้นหมาน้อยมหัศจรรย์ที่คณะผู้ศึกษาได้จัดทำ มีประโยชน์ต่อผู้จัดทำและชุมชน ดังนี้
          1.  ได้โครงงานวุ้นหมาน้อยมหัศจรรย์
                2.  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ปัญหา การส่งเสริมและการอนุรักษ์ พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
                3.  ได้รู้จักวิธีการทำอาหารคาว หวาน และขนม จากพืช และสมุนไพรในท้องถิ่น